Centar za poslovnu edukaciju - Bosna i Hercegovina - Sarajevo - Tuzla - Naš tim
 
 •  
 •  

  Centar za poslovnu edukaciju
  naš tim

  Dževad Duraković – osnivač i direktor Multicom doo / CPE
  Poslovne uspjehe počinje nizati već sa svojih 19. godina, kada osniva
  Multicom doo i brend "Multicom Web hosting" koji ubrzo postaje prepoznatljiva i vodeća firma za pružanje web hosting usluga u BiH. U
  2007. godini prodaje web hosting usluge, te fokus stavlja na izgradnju i jačanje Centra za poslovnu edukaciju, koji je postao vodeći brend po kvalitetu edukacije u BiH. Stalnim usavršavanjem stekao je nekoliko međunarodnih certifikata iz oblasti informacionih tehnologija i biznisa. Uspješna saradnja sa stranim partnerima omogućila mu je širenje poslova i van granica BiH. Bio je aktivan kao volonter u nevladinim organizacijama, te je organizirao nekoliko međunarodnih festivala i bio gostujući predavač u oblasti upravljanja nevladinim organizacijama.

   

  Emir Hulusić – direktor Centra za poslovnu edukaciju Sarajevo
  Diplomirao je na Fakultetu kriminalističkih nauka. Nakon fakulteta kriminalističkih nauka svoje obrazovanje nastavlja postdiplomskim studijima na fakultetu za kiminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na Univerzitetu u Sarajevu. Vrlo rano započinje svoju radnu karijeru u renomiranoj domaćoj firmi za distribuciju i servisiranje računara i računarskih komponenti, na poslovima u okviru IT sektora na implementiranju mreža i mrežne opreme, organizacije i održavanje mreža. U toku svog studija na fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu izabran je za demonstratora na predmetu informatika. Radio je i na Američkom univerzitetu u Sarajevu kao menadžer za informacione tehnologije, te kasnije i izvršni menadžer iste ustanove.

   

  Amna Hadžić – finansije
  Diplomirani ekonomista, smjer računovodstvo i finansije, diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Tuzli. Kao priznanje za postignuti uspjeh na drugoj godini studija dobija Srebrenu plaketu Univerziteta u Tuzli. Nakon završenog studija stiče certifikat i licencu za zvanje certificirani računovođa izdati od Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije BiH. U Općini Tuzla kao volonter na poslovima diplomiranog ekonomiste obavlja pripravnički rad. Tokom rada u Općini bila je uključena u projekat InECo, koji je finansiran od strane Evropske Unije u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina. Govori dva strana jezika, Njemački i Engleski, završila je kurs informatike kao napredni operater na računaru, te pohađala seminare o finansiranju projekata iz IPA fondova.

   

  Indira Isić Anđelić - administracija

  Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Tuzli, smjer računovodstvo i finansije. Radno iskustvo počela je sticati i prije završetka studija, a radila je u Mikrokreditnoj fondaciji Prizma na poziciji računovođe Filijale Tuzla i Bijeljina. U 2014. godini je stekla zvanje certificiranog računovođe u Savezu revizora, računovodja i finansijskih radnika FBiH. Govori engleski jezik.

   

   

   

   

  Lejla Berkovac - administracija
  Diplomirala je Socijalni rad na Fakultetu Političkih Nauka Sarajevo. Tokom studija susretala se i radila direktno sa korisnicima socijalne zaštite. Neke od tih ustanova su Centar za socijalnu zaštitu i Sigurna Kuća koje su joj pružile mogućnosti da razvije interpersonalne vještine, te da se bliže upozna sa problematikom pozicije i potreba žena, djevojaka i maloljetnih osoba u porodici i društvu. Dvije godine je radila u bankarskom sektoru gdje je stekla vrijedna iskustva. Govori engleski i italijanski jezik.

   

   

  SAVJETNICI ZA NASTAVU

  Danka Dražić – savjetnik za nastavu / predavač za Engleski jezik

  Profesorica engleskog jezika i književnosti, diplomirala je na Univerzitetu u Banjoj Luci na odsjeku za Anglistiku. Nakon završenog studija usavršava se u svojoj oblasti i zvanično posjeduje međunarodnu diplomu za predavanje engleskog jezika (TEFL/TESOL Diploma, Tefl International u Barceloni). Također posjeduje magistarsku titulu iz oblasti ljudskih prava i demokratije za jugoistočnu Evropu dobijenu na Univerzitetu Sarajevo/Bologna. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u predavanju engleskog jezika, kao predavač opšteg i poslovnog engleskog. Također posjeduje iskustvo u pripremi kandidata za polaganje Cambridge ESOL ispita i akademski priznatog ispita TOEFL. Dugi niz godina radila je na Policijskoj akademiji u Banjoj Luci, kako u državnim tako i u privatnim  školama engleskog jezika. Posjeduje iskustvo u radu sa odraslima i sa djecom. Dugi niz godina je organizovala i vodila grupu učenika u ljetnu školu engleskog jezika u Velikoj Britaniji u sklopu privatne škole jezika, gdje je radila i kao koordinator nastave. Posjeduje licencu za rad u nastavi i položen stručni ispit u oblasti obrazovanja, kao i stručni ispit za rad u državnim organima.

   

  Enisa Turić – savjetnik za nastavu / predavač za Njemački jezik

  Profesorica njemačkog jezika i književnosti, diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli (dobitnica je više Srebrnih plaketa, te Zlatne plakete Univerziteta u Tuzli), nakon čega upisuje postdiplomski studij iz lingvistike (uža oblast: Germanistika) na Univerzitetu u Sarajevu. Uporedo završava i studij na daljinu iz oblasti „Metodika nastave njemačkog jezika (DaF)“ (Goethe-Institut, Univerzitet u Kasselu, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke). Od diplomiranja do danas stekla je izuzetno predavačko iskustvo najprije u gimnazijama, a zatim i na Univerzitetu u Tuzli, Filozofski fakultet, Odsjek za njemački jezik i književnost, te se usavršila kao predavač na seminarima i usavršavanjima za profesore njemačkog jezika. Kao predavač na usavršavanjima za profesore radi za Pedagoški zavod u Tuzli, te za Goethe-Institut. Također je zbog postignutih uspjeha iz oblasti „Metodike nastave njemačkog kao stranog jezika (DaF)“ dugogodišnji predavač Goethe-Instituta za studij na daljinu iz ove oblasti, te predavač na stručnom usavršavanju „DLL“ (Naučiti podučavati njemački jezik). Pored toga je i član je komisije za predmetnu eksternu maturu za njemački jezik na TK (Pedagoški zavod TK).

   

  PREDAVAČI

  Alma Bečirović – predavač za Engleski jezik

  Profesor engleskog jezika i književnosti, diplomirala je na Filozoskom fakultetu Univerziteta u Tuzli gdje za postignut izvanredan uspjeh tokom studiranja dobija Zlatnu plaketu Univerziteta u Tuzli kao najbolji student generacije.  Nakon završenog studija nastavlja rad u struci kao nastavnik engleskog jezika i kao stručni saradnik Univerziteta u Tuzli u Uredu za međuuniverzitetsku suradnju u zemlji i inostranstvu. Dugogodišnje iskustvo je takođe stekla kao asistent u regionalnom uredu OSCE-a i asistent šefu regionalnog ureda UNHCR-a u Tuzli I Orašju. Posjeduje  United Nations Language Proficiency Certificate.

   

  Almir Mustafić – predavač za Engleski jezik
  Almir Mustafić magistar je humanističkih nauka iz područja lingvistike a uža specijalnost mu je kognitivno-lingvistička analiza političkog diskursa SAD-a. Radio je na Američkom univerzitetu kao asistent i koordinator nekoliko obrazovnih programa. Iskustvo u obrazovanju sticao je i u osnovnom i srednjem obrazovanju TK. U 2010. godini dobio je certifikat sudskog tumača. Pored plaketa Univerziteta u Tuzli za natprosječan uspjeh, dobitnik je i dvije prestižne međunarodne stipendije, Instituta za američki Engleski jezik (Oregon, SAD) i Fulbright istraživačke stipendije (SAD). Svoja istraživanja i naučne radove objavljuje u nekoliko regionalnih časopisa i izlaže na međunarodnim konferencijama. Almir radi i kao saradnik ELTA Newsletter časopisa Srbije, pod pokroviteljstvom Britanskog Savjeta, i Tuzlalive portala. Almir trenutno radi istraživanja u Klivilendu, SAD na Case Western Reserve univerzitetu, pod mentorstvom profesora Marka Turnera, gdje rade na utvrđivanju idealnog okvira za predsjedničkog kandidata SAD-a.

   

  Anita Šadić – predavač za oblast informatike
  Certificirani andragog, diplomirani ekonomista i iskusan predavač u oblasti informatičkih tehnologija, za koje posjeduje međunarodne certifikate, kao što su: XPERT Master Certifikat + Certifikat za test lidera  I i II korektora, XPERT National Reprezentative Certifikat,  ECDL Full Certifikat + Certifikat za ECDL test lidera.

   

   

   

   

   

  Armin Biber – predavač za Njemački jezik
  Profesor njemačkog jezika i književnosti. Živio je i školovao se skoro desetljeće u Austriji i Njemačkoj. Njemački jezik smatra svojim drugim maternjim jezikom, te iz velike ljubavi prema Njemačkoj upisuje studij na Univerzitetu u Sarajevu na Odsjeku za germanistiku koji u roku završava. Dobitnik je istraživačke stipendije prestižnog DAAD-a i diplomski rad iz lingvistike na temu „Metaforičke složenice“ piše pod mentorstvom univerzitetskih profesora na Univerzitetu u Mannheim-u. Kao postdiplomac iz lingvističkih nauka ubrzo izlaže po prvi put na Konferenciji germanista za jugoistočnu Evropu u Ohridu. Višegodišnja iskustva stekao je kao profesor njemačkog jezika u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji Sarajevo, a trenutno je zaposlen u Srednjoj trgovačkoj školi Sarajevo gdje je i položio stručni ispit. Bio je angažovan kao konzekutivni prevodilac na mnogim seminarima u organizaciji Friedrich Ebert fondacije, Njemačkog društva za tehničku saradnju (GTZ) i Privredne komore Sarajevo. Neprestano se stručno usavršava i učesnik je seminara u organizaciji Pedagoškog zavoda Sarajevo, te dobitnik međunarodnog certifikata Austrijskog saveznog ministarstva za nastavu, umjetnost i kulturu iz oblasti kulturne historije za njemački jezik kao strani jezik.

   

  Damir Husanović – predavač za Engleski jezik

  Profesor engleskog jezika i književnosti, diplomirao je na Filozoskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Dobitnik je Srebrene Plakete Univerziteta u Tuzli 2006 godine, sa prosječnom ocjenom 9,50. Bivši je profesionalni košarkaš sa internacionalnim iskustvom što mu je uveliko pomoglo da razvije neophodne jezičke vještine kao i kvalitetnu verbalnu komunikaciju s ljudima .. Po završetku studija, počinje raditi kao  Profesor engleskog jezika i književnosti u srednjim i osnovnim školama na području tuzlanskog kantona.Dodatno se usavršao na stručnim seminarima u organizaciji Pedagoškog zavoda tuzlanskog kantona, British Council-a, Cambridge University Press-a, kao i Pearson Training department-a. Posjeduje iskustvo rada sa odraslima kao i sa učenicima različitih uzrasta od predškolskog do srednjoškolskog. Ambiciozan je i planira nastaviti školovanje i vlastito usavršanje na polju engleskog jezika.Aktivno se bavi prevođenjem stručne literature, a većinu svog slobodnog vremena provodi baveći se pisanjem autobiografije na engleskom jeziku.

   

  Dijana Marković Hajdarhodžić – predavač za Engleski jezik
  Magistrirala je metodiku nastave engleskog jezika na renomiranoj visokoškolskoj ustanovi u Brattleboro, država Vermont u Sjedinjenim Američkim Državama.  Od 1999. godine radi kao profesor engleskog jezika u osnovnim i srednjim školama u Tuzli, kao i visokoškolskim ustanovama. Zaposlena je u Katoličkoj gimnaziji, Katoličkog školskog centra „Sveti Franjo“ u Tuzli. Od 2002. godine angažovana je i kao spoljni saradnik u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog Kantona na koordiniranju organizovanja obuka za profesore engleskog jezika na području kantona a u svrhu kontinuiranog profesionalnog razvoja. Koordinator je projekta međuentitetske i interetničke saradnje profesora engleskog jezika iz BiH finansiranog od strane Ambasade SAD u Sarajevu i kao rezultat toga nosilac je organizacije prve stručne međunarodne konferencije održane u Tuzli.  Podpredsjednica je i jedan je od osnivača Udruženja profesora engleskog jezika iz TK, jedinog aktivnog udruženja ovog tipa u našoj zemlji. 

   

  Dina Džindo Jašarević – predavač za Njemački jezik
  Profesorica njemačkog jezika i književnosti, diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli (dobitnica Zlatne plakete Univerziteta u Tuzli) nakon čega je završila postdiplomski doktorski studij iz oblasti književnosti na Sveučilištu u Osijeku, te privela kraju izradu doktorske disertacije. Ima sedmogodišnje predavačko iskustvo na Odsjeku za Njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Tuzli kao asistentica za užu naučnu oblast „Njemačka književnost“. U toku studija aktivno je učestvovala na internacionalnom ljetnom univerzitetu u Marburgu (Njemačka) i Klagenfurtu (Austrija). Bila je aktivni član pozorišne grupe „Ars Vivendi“ sa nastupima širom BiH, zatim u Austriji, Hrvatskoj, Srbiji, Latviji i Mađarskoj te je nekoliko puta učestvovala u radionicama kreativnog pisanja. Koautor je antologije „Ein Hund läuft durch die Republik“ njemačke izdavačke kuće Schöffling & Co. Dobitnica je nekoliko stipendija, među kojima se može izdvojiti stipendija Njemačke službe za razmjenu studenata (DAAD-Forschungsstipendium).

   

   

  Emir Teskeredžić- predavač za programe AutoCad i Catia

  Diplomirani inženjer mašinstva i profesor mašinske grupe predmeta u Srednjoj mašinskoj škola u Tuzli još od 1998. godine, gdje je izabran u više stručno zvanje profesor - savjetnik. Dodatno se usavršavao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli za CAD/CAM sisteme, te u okviru projekta  „Business Start-up Center“ uspješno završio edukaciju o poduzetništvu osvojivši pobjednički grant za najbolji biznis plan i perspektivnu poslovnu ideju. Dodatna iskustva u projektovanju i modeliranju sistema, te AutoCad i Catia programima sticao radeći za norvešku kompaniju „AS CONNECTOR“ kao mašinski inženjer za kontruisanje i dizajn. Računarskim projektovanjem sistema, konstruisanjem u mašinstvu i savjetodavnim uslugama bavi se i kroz vlastitu obrtničku djelatnost ''EURODRAWING'' Tuzla.

   

  Igor D. Dugonjić - predavač za oblast grafičkog i web dizajna
  U preko 20 godina profesionalnog svakodnevnog rada sa računarskom grafikom, od čega 16 godiona na mjestu šefa sektora grafike TV Hayat, Igor je samostalno napravio hiljade telopa, osmislio i napravio preko pet stotina tv reklama i špica za tv emisije. Dalje zanimanje za sve oblasti primjene računarske grafike ga je paralelno sa radom na televiziji uputilo na web i DTP tako da danas iza sebe ima i preko 80 urađenih web stranica, stotine novinskih oglasa i plakata te web bannera. Nekadašnji predavač predmeta "Web dizajn i izrada web stranica" u Visokoj školi Novinarstva Mediaplan sada svoje znanje i iskustvo prenosi polaznicima u Centru za poslovnu edukaciju. Njegove su specijalnosti Corel, Photoshop, 3DS Max, After Effects, Dreamweaver i Indesign. Njegova predavanja obiluju rješenjima stvarnih problema sa kojima se susreću grafički dizajneri u svakodnevnom radu, a njegovo bogato iskustvo će dati odgovor na svako vaše pitanje.

   

  Lejla Mehmedović - predavač za Njemački jezik
  Bachelor njemačkog jezika i književnosti, studij završila 2013. godine natprosječnim uspjehom (9,39) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, nakon čega upisuje master studij Lingvistika njemačkog jezika i privodi kraju izradu završnog (master) rada. Predavačko iskustvo stiče još kao student na edukativnim kursevima u nevladinim organizacijama, a zatim kroz pripravnički rad u Gimnaziji Lukavac i u školama stranih jezika. Od 2014. godine angažovana je na Odsjeku za njemački jezik i književnost kao asistent za užu naučnu oblast Savremeni njemački jezik. Učestvovala je u jednogodišnjem programu stručnog usavršavanja „Erfolgreich Deutsch lehren/lernen“ (Uspješno učiti/podučavati njemački jezik) pri Goethe-Institutu i certificirani je ispitivač za međunarodno priznate certifikate Goethe-instituta.

   

  Lejla Sarajlić – predavač za Njemački jezik
  Profesor njemačkog jezika i književnosti, diplomirala  2007. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Radno iskustvo stiče u osnovnom i srednjem obrazovanju, kao i u privatnoj školi jezika kao predavač. Nakon pripravničkog staža u srednjoj školi, 2009. godine polaže stručni ispit. Dodatno se usavršavala na Goethe Institutu u Sarajevu na stručnim seminarima. Bavi se i prevođenjem stručne literature.

   

   

   

  Maja Pašović – predavač za Engleski jezik
  Magistar engleskog jezika i književnosti (Filozofski fakultet, Sarajevo) i magistar komparativne književnosti i teorije, kulturoloških studija, retorike i komunikologije (Univerzitet Waterloo, Kanada). Posjeduje značajno iskustvo u radu sa djecom i odraslima, kako u BiH tako i u inostranstvu. Tokom studija u Kanadi radila je kao predavač na Univerzitetu Waterloo i St. Jerome's College, gdje je predavala sljedeće predmete: Poslovna komunikacija, Akademsko pisanje i književna teorija, Historija matematike, i Komunikacija za studente prirodnih i tehničkih nauka. Također posjeduje više od 4 godine iskustva u usmenom i pismenom prevođenju, kao i lektorisanju stručnih radova. Između ostalog, radila je prevode za Malezijsku ambasadu u Sarajevu, Sabnor BiH, Sarajevo Film Festival, KCUS Sarajevo, U.S. News and World Report Magazine, i online časopis Duh Bosne/Spirit of Bosnia. U maju 2012. godine, zajedno sa afirmisanim profesorima iz Engleske i SAD-a, pokreće akademski, online časopis "Luvah: Journal of the Creative Imagination", koji objavljuje akademske radove iz književnosti, religije, filozofije, i umjetnosti. Do sada je objavila i prezentovala niz radova iz britanske, kanadske i bosanske književne tradicije na konferencijama u Engleskoj i Kanadi. Osim engleskog, govori još nekoliko stranih jezika, uključujući njemački, španski, i francuski.

   

  Nedim Hukić – predavač za web dizajn
  Diplomirani inžinjer informacionih tehnologija, diplomirao na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru. Sticanjem prestižnog certifikata za web dizajn od strane Microsofta 2006 godine, Nedim započinje svoju profesionalnu karijeru u oblasti web dizajna. Svoje znanje kontinuirano unapređuje posjećivanjem regionalnih konferencija koje se baze razvojem CMS sistema sa fokusom na Joomla CMS. U proteklih 10 godina Nedim je kao vlasnik i osnivač WEB Studija NESA sa sjedištem u Tuzli uspješno realizovao preko 80 projekata iz oblasti web i grafičkog dizajna.

   

  Rizah Kabaši – predavač grafičkog dizajna i poslovne informatike
  Rizah Kabaši, inženjer grafičkog dizajna, rođen 13.05.1982. godine u Sarajevu. Svoje prvo radno iskustvo stekao u nevladinoj organizaciji "RODA" (Research and Organizational Development Association) na poslovima predavača informatike po ECDL standardima. U tom periodu stekao licencu ECDL Test Leadera izdatu od Asocijacije informatičara BiH te završio seminar o Andragoškom pristupu obrazovanju odraslih. Kao grafički dizajner radio na Hayat TV-u, TV1 i FACE agancy, te nekoliko godina je radio za firmu Idego iz Sarajeva na poslovima eLearning dizajnera. Kao član idego tima postaje certificirani instrukcijski dizajner i online kurs kreator. U kontinuitetu je angažovan kao inclass predavač grafičkog dizajna i poslovne informatike u Centru za Poslovnu Edukaciju. U svom dosadašnjem portfoliu potpisuje dizajnerske radove za Direkciju za Evropske Integracije BiH, Motorex BiH, Joredie's, ASA Auto, FACE TV, Imtec i sl. Danas živi u Sarajevu sa svojom četveročlanom porodicom i osnivač je kompanije SmartLab koja pruža usluge razvoja sadržaja za online učenje i multimedia dizajna.

   

  Vedad Viteškić - predavač za program Auto Cad
  Magistar arhitekture - Diplomirani inžinjer arhitekture diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu. Zaposlen u Urbanističkom Zavodu BiH kao planer/arhitekta na poslovima prostornog i detaljnog planiranja. Posjeduje Autodesk Professional certifikat kao i višegodišnje iskustvo u direktnoj primjeni kroz planiranje i projektovanje sljedećih software-a: AutoCad (2D i 3D), Autodesk 3DS Max, Adobe Photoshop, ArcGis (Map,Info), Corel.